شرکت رسا ارتباطات صفه با تجربه ترین و قدیمی ترین شرکت حوزه فناوری های دیجیتال و اکوسیستم های نوین مبتنی بر بستر تکنولوژی در استان مازندران می باشد که بهبود مستمر، اجرای موفقیت آمیز پروژه ها و کسب دانش روزآمد، پیاده سازی نظم و نظام مناسب شغلی، پی ریزی قواعد و استانداردهای سیستماتیک و مشخص در کسب و کار و در نتیجه رضایت مشتریان را در کنار ارتقا سطح دانش و توانایی های پرسنل و نیروها که سرمایه های اصلی شرکت می باشند در طول بیش از ۲۵ سال فعالیت حرفه ای، سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.
یکی از اصول ما در این شرکت، ایجاد زیر ساخت مناسب جهت ارزیابی کارکرد و عملکرد بخش های مختلف سازمان می باشد. دپارتمان های مختلف شرکت رسا ارتباطات صفه در کنار هم، با بکارگیری این شیوه ها و پیاده سازی نظام ها و دیسیپلین کارای منطبق بر ساختار شرکت، سعی در ارتقا هرچه بیشتر بهره وری سازمانی مینمایند که این خود باعث طراحی یک محیط پویا و ایجاد خلاقانه ترین روش های اجرایی سازمانی می گردد که بی تردید، رضایت و خرسندی سرمایه های انسانی و متعاقب آن نمایش یک نظام واحد و مستحکم را به همراه خواهد داشت. تیم های بازاریابی و فروش شرکت تلاش دارند تا با رعایت این قواعد و دستورالعمل ها به بهبود مستمر و گام به گام اهداف خود دست پیدا نمایند.

 

راه‌های ارتباط با ما: