پیاده سازی، ارائه خدمات و محصولات مشاوره، زیرساخت و نرم افزار قابل رقابت با نمونه های مشابه داخلی و خارجی در حوزه های مدیریت زیرساخت شبکه، فناوری ارتباطات و اطلاعات، امنیت داده و اطلاعات، هوش تجاری، پیاده سازی سیستم های مدیریتی، مدیریت پروژه با استفاده از علوم مهندسی صنایع و مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی نرم افزار و سخت افزار، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی مخابرات.